Inlacosaigon.com
 
Tin tức
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi nhân sự

- Căn cứ Quyết định số: 523/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/07/2012;

- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 06/BB-HĐQT ngày 09/10/2015: