Tin tức & Sự kiện
 
Tin tức & Sự kiện

Quyết định của Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam  20/07/2018

Công ty Inlaco Saigon thông báo Quyết định về việc cử Người đại diện phần vốn của Tổng công ty:

 

 

CHÚC MỪNG NHÂN NGÀY THUYỀN VIÊN - 25/6/2018  25/06/2018

Xin gửi đến tất cả thuyền viên hiện đang công tác tại Công ty Inlaco Saigon Thư chúc mừng nhân ngày Thuyền viên thế giới của Tổng giám đốc

Báo cáo thường niên công ty Inlaco Saigon năm 2017  02/04/2018

Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (Inlaco Saigon) trân trọng gửi đến các quý cổ đông:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  13/03/2018

-    Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2016;

 

-    Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế ngày 12/03/2018 (vui lòng xem biên bản số 01 /BB-ĐHĐCĐ tại đây) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. 

Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018   19/01/2018

Hội đng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Quyết định Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông thường niên năm 2017  06/06/2017

- Căn cứ Quyết định số: 523/QĐ-BGTVT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng bộ Giao thông vận tải về việc chuyển Công ty Hợp tác lao động với nước ngoài phía Nam thành Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế.

 

Bài cùng chủ đề