Tin tức & Sự kiện
 
Tin tức & Sự kiện

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  27/04/2019

Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế xin được thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 6 năm 2019 tại đây.

Công ty Inlaco Saigon Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  09/04/2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác lao động quốc tế (INLACO SAIGON) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

Báo cáo thường niên công ty Inlaco Saigon năm 2018  09/04/2019

Công ty CP Vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế (Inlaco Saigon) trân trọng gửi đến các quý cổ đông

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  01/09/2018

Công ty Cổ phần vận tải biển và Hợp tác lao động Quốc tế xin được thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31 tháng 8 năm 2018 như sau:

Bài cùng chủ đề